ALGEMENE VOORWAARDEN  NatureExploringTours.com

Betrekking hebbend op het boeken en kopen van tours, tickets, hotelovernachtingen en andere diensten of producten via NatureExploringTours.com

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
  Aanbieders: natuurlijke of rechtspersonen die via de website NatureExploringTours.com tours, tickets, hotelovernachtingen, vouchers en andere diensten of producten aanbieden aan Klanten;
  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  Diensten: alle door Aanbieders aangeboden producten en diensten, zoals doch niet uitsluitend dagtochten, transfers, kortingspassen en toegangskaarten;
  NatureExploringTours.com, gevestigd aan de Fluitschiplaan 103, 2496 XW Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5271.4004, BTW nummer: NL1346.09.050.B01, bereikbaar op telefoonnummer +31(6) 28757417 en per e-mail op info@NatureExploringTours.com.
  Klant: de koper van tours, tickets, hotelovernachtingen, vouchers en andere diensten of producten;
  Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de Klant en Aanbieders, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot Diensten;
  Partijen: Klant en Aanbieders;
  Vouchers: de (elektronische) tickets, tours, tickets, hotelovernachtingen, vouchers en andere diensten of producten die dienen als aanschaf- en/of toegangsbewijs voor de door Aanbieders geleverde Diensten;
  Website: de door NatureExploringTours.com geëxploiteerde website www.NatureExploringTours.com inclusief mobiele applicaties (apps), waarop Vouchers van Aanbieders worden aangeboden;
  Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 2. Toepasselijkheid

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Vouchers die Klanten via de Website plaatsen en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en rechtsgevolgen.
  2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NatureExploringTours.com en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  2.4 Naast deze Voorwaarden kunnen ook algemene (verkoop)voorwaarden van Aanbieders van toepassing zijn.

 3. (Koop)overeenkomst met Aanbieders

  3.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. NatureExploringTours.com kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
  3.2 De Klant erkent dat NatureExploringTours.com bij de aanschaf van de Vouchers van Aanbieders slechts optreedt als bemiddelaar bij de totstandkoming van Overeenkomsten. Indien een Klant Vouchers bestelt en de betreffende Aanbieder de bestelling accepteert, dan komt er een rechtstreekse (koop)overeenkomst tot stand tussen de Klant en de betreffende Aanbieder. NatureExploringTours.com verstrekt de Vouchers namens Aanbieders en incasseert namens Aanbieders alle betalingen verband houdende met de koop van Vouchers.
  3.3 De Klant staat in voor de juistheid van de door hem aan NatureExploringTours.com verstrekte gegevens in het kader van het bestellen van Vouchers. Indien blijkt dat de gegevens niet juist zijn, dan draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal of misbruik van de Vouchers.
  3.4 Tenzij anders overeengekomen of aangegeven door NatureExploringTours.com, is de Klant gehouden alle correspondentie omtrent de Diensten en de bestelling en de Vouchers zoals doch niet uitsluitend, herroeping, ontbinding, klachten en service rechtstreeks tot NatureExploringTours.com te wenden.
  3.5 NatureExploringTours.com en Aanbieders zijn te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien NatureExploringTours.com en/of Aanbieders een aanwijzing of een vermoeden hebben dat de Klant zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden, de Vouchers niet beschikbaar zijn en/of er sprake is van misbruik aan de zijde van de Klant.
  3.6 Alle reserveringen betreffende Diensten die via de Website worden gemaakt zijn onder voorbehoud van goedkeuring van NatureExploringTours.com en of de Aanbieder en zijn mogelijk aan wijzigingen onderhevig.

 4. Prijzen en betaling

  4.1 De klant is gehouden de prijs voor de bestelde Vouchers enkel en alleen aan NatureExploringTours.com te betalen en is niet gekweten van zijn betalingsverplichting jegens NatureExploringTours.com indien de Klant rechtstreeks aan Aanbieders betaalt.
  4.2 Alle prijzen van de Vouchers zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Klant. Per boeking per voucher wordt een fee van € 7,50 in rekening gebracht. Plaatselijk kunnen prijzen afhankelijk zijn van koersschommelingen, indien dat het geval is zal dit in rekening worden gebracht bij de Klant.
  4.3 Bij gebreke van tijdige en algehele betaling door de Klant, is de Klant aan NatureExploringTours.com wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het volgende:
  4.3.1.1 Indien de Klant een consument is worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Klant wordt voldaan.
  4.3.1.2 Indien de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist en in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00.

 5. Levering, herroeping, annulering, eigendomsvoorbehoud, risico, overdracht

  5.1 NatureExploringTours.com zal de Vouchers éénmalig verzenden naar het door de Klant opgegeven (e-mail)adres. NatureExploringTours.com zal de Vouchers zo spoedig mogelijk, doch zo veel mogelijk binnen 3 werkdagen (maandag tot en met vrijdag) na het plaatsen en betaling van een bestelling toezenden. De door NatureExploringTours.com opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Het niet behalen daarvan kan niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van NatureExploringTours.com leiden. Tenzij anders dwingendrechtelijk voorgeschreven bij wet, kan de Klant een overeenkomst in geval van termijnoverschrijding niet annuleren of ontbinden, met uitzondering van genoemde in 5.7.
  5.2 De Klant is gehouden om de Vouchers na ontvangst daarvan direct op juistheid te controleren en eventueel de op de Voucher of begeleidende e-mail vermelde aanvullende instructies op te volgen.
  5.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet gerechtigd om bestelde Vouchers te annuleren of te ruilen, met uitzondering van genoemde in 5.7.
  5.4 De Vouchers blijven eigendom van de Aanbieders totdat de Klant het volledige aankoopbedrag heeft voldaan.
  5.5 NatureExploringTours.com is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering of verlies ten gevolge van het gebruik van e-mail, internet of andere communicatiemiddelen.
  5.6 De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NatureExploringTours.com enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
  5.7 In geval van wijziging en of annulering van betaalde Tours en of Hotelreserveringen, die vanaf 15 dagen en langer van tevoren worden geboekt, gelden de volgende restituties en of kosten met betrekking tot wijziging en annulering;

  • 21 dagen of meer vanaf datum*: 30% restitutie betaald bedrag -/- € 15,00 administratie kosten
  • 16 – 20 dagen* vanaf datum*: 50% restitutie betaald bedrag -/- € 15,00 administratie kosten
  • 15 dagen of minder vanaf datum*: geen restitutie.

  (*) = dag van vertrek van de tour en of check-in datum hotel

  Bij Tours en Hotelreserveringen waarvan de tour (vertrek)datum en of de hotel check-in datum binnen 14 dagen na boeking ligt, zal bij annulering het volledig betaalde bedrag in rekening worden gebracht en geen restitutie plaatsvinden.
  Verzoeken voor restitutie dient via info@NatureExploringTours.com te worden aangekondigd en volgens onderstaand model tekst schriftelijk te worden aangevraagd.

  Modeltekst voor restitutie/herroepingsverzoek/annuleringsverzoek

  Na invulling en ondertekening dient u dit formulier te versturen aan:
  NatureExploringTours.com
  Office: Keizerstraat 138
  Paramaribo, Suriname
  Verzoek voor restitutie/herroeping/annulering
  NatureExploringTours.com
  Office: Keizerstraat 138
  Paramaribo, Suriname
  Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/de levering van de volgende diensten/de verkoop van de volgende tours wil herroepen/annuleren:
  naam product / dienst / tour:
  datum uitvoering van de dienst / tour:
  totaal betaald bedrag:
  datum van betaling:
  Ik ben bekend met de voorwaarden geldend bij herroepen/annuleren zoals gepubliceerd op NatureExploringTours.com.
  Naam:
  Adres:
  Email:
  Telefoon
  Handtekening:
  Datum:
  (Evt: bijlagen bijvoegen)

 6. Voorwaarden en wijzigingen ter zake Diensten

  6.1 NatureExploringTours.com is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en nakoming van de Diensten.
  6.2 Aanbieders zijn gerechtigd om een Dienst te wijzigen, verplaatsen of te annuleren conform de voorwaarden van de Aanbieders. Indien NatureExploringTours.com bekend wordt met een wijziging, annulering of verplaatsing van een Dienst, zal zij proberen om de Klant daarvan in kennis te stellen.
  6.3 Aanbieders kunnen aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Klant zich dient te conformeren.
  6.4 Tenzij Aanbieders en/of NatureExploringTours.com voorafgaande schriftelijke toestemming verlenen, mogen Vouchers niet worden doorverkocht aan derden en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 7. Overmacht (Force majeure)

  7.1 NatureExploringTours.com is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen betreffende het faciliteren van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).
  7.2 Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, internet en communicatiemiddelen.

 8. Aansprakelijkheid

  8.1 NatureExploringTours.com is niet aansprakelijk voor schade en kosten aan de zijde van de Klant als gevolg van handelen c.q. nalaten van Aanbieders en/of het deelnemen aan en/of gebruikmaken van de Diensten door de Klant.
  8.2 Op deze voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen NatureExploringTours.com en de Klant voortvloeiende uit de bestelling van Vouchers via de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.